Tokyo Ginza store

6-9-8, Ginza, Chuoku, Tokyo, 104-0061, Japan